สุภาพันธ์ พ. ., อินธนู พ. ., และ ใจคำปัน ก. . “ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 152-70, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241045.