กิติพชรเดชาธร ร. ., ผาสุข พ. ., และ เกิดรัตน์ ณ. . “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพร ในการเลี้ยงไก่เนื้อ”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 95-107, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241071.