โจลานันท์ บ., และ สิทธิสันติกุล เ. . “การใช้วัสดุเหลือทิ้งยาสูบเป็นแหล่งธาตุไนโตรเจนสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยเทคโนโลยีกองสถิตดูดอากาศ”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 52-64, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241078.