สว่างจิตร ว. “การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรสู่การเป็นผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 126-34, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241247.