หมั่นวิชา อ., ศิลมั่น ไ. ., และ สรวมศิริ ส. “ผลของวิธีการตอนต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและส่วนประกอบซาก ของแพะลูกผสม (แบล็คเบงกอล X ซาเนน) เพศผู้”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 98-106, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/241829.