รอดเจริญ เ., วิชาชูเชิด บ., เขียดน้อย ว., ตั่นไพโรจน์ ว., และ สมดวง ส. “การวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารชนิดหลักในกระเพาะอาหารปลาตะกรับในทะเลสาบสงขลา ด้วยการใช้ดัชนีความสำคัญ”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 98-97, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/242057.