ปั้นฉาย ว., และ บุญปลอด น. . “การเจริญและการพัฒนาของผลมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ Black Genoa ที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 1-11, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/242794.