ขาวสวั อ., ไชยรินทร์ ธ., และ J. Anothai. “การสะสมธาตุอาหารในดินและใบของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก ภายใต้การจัดการปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยดและปุ๋ยเม็ด”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 10-24, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/242827.