ภักดีโต อ. ., ศีลสุทธิ์ ส. ., ด่านวิริยะกุล ส. ., พิชญภณ จ. ., โชติประทุม ส. ., และ อารยกาญจน์ ธ. . “การคัดแยกและบทบาทของแบคทีเรียชอบเกลือและแบคทีเรียกรดแลกติกทนเกลือที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาชีวเคมีในกระบวนการหมักปลาร้า”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 50-61, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/244553.