จันทร์คง จ., และ ช่วยชูหนู ณ. . “ต้นทุน–ผลตอบแทนและผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของการผลิตไก่คอล่อนศรีวิชัย”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 86-99, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/244813.