วิริยะอลงกรณ์ ว. . ., และ จันทวรรณ์ ว. . . “ศักยภาพของธาตุสังกะสีและโบรอนต่อการลดอาการผิดปกติของเปลือกลำไย”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 39, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 41-54, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/245991.