พูนภักดี ด., และ อ่อนทอง จ. . “การตอบสนองปุ๋ยแมกนีเซียมของข้าวโพดที่ปลูกในวัสดุปลูก”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 1-14, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/246021.