เครือคำ พ. ., ศักดิ์คะทัศน์ พ. ., เวชสิทธิ์นิรภัย น. ., และ จี้รัตน์ ป. . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 37, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 112-21, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/246490.