จันทร์คง จ., ร่มเย็น เ. . ., บุญรัศมี บ. ., ถาวโรจน์ ว. ., ชัยเพชร เ. ., และ สงรักษ์ อ. . “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสัตว์น้ำเศรษฐกิจของชุมชนประมงชายฝั่ง จังหวัดตรัง”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปี 39, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 150-64, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/248803.