เรียนสุทธิ์วรางคณา. “การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย”. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 38, no. 2 (สิงหาคม 27, 2021): 130-143. ืบค้น ธันวาคม 4, 2021. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240532.