1.
เรียนสุทธิ์ว. การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกยางพาราในประเทศไทย. MJUJN [ินเทอร์เน็ต]. 27 สิงหาคม 2021 [อ้างถึง 4 ธันวาคม 2021];38(2):130-43. vailable at: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/240532