ศรีนครินทร์เวชสาร ใคร่ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ ThaiJO2.0 สำหรับ Author & Reference Manager (Mendeley)  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-15.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีกำหนดการดังแสดงในตารางด้านล่างนี้

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565  ที่ URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJOrF8cld6RQ9meJrAesJ036Q4-czJFAs2sA9Af5FhqWvICg/viewform

 

กำหนดการอบรม

10.00-10.05      เปิดการอบรม

10.05-10.20     ภาพรวมการดำเนินงานของวารสาร  ศรีนครินทร์เวชสาร

10.20-10.35     การจัดรูปแบบบทความตามข้อกำหนดของศรีนครินทร์เวชสาร

                         การสมัครสมาชิกวารสารครั้งแรก และแบบมี User ใน ThaiJo 

                         การจัดการเมื่อลืมรหัสผ่าน/จัดการข้อมูลส่วนตัว

10.35-11.35     การส่งบทความ/การแก้ไขบทความ/การตรวจสอบบทความ

11.35-13.00    พักรับประทานอาหาร

13.00-15.00    Reference Manager (Mendeley)

15.00-15.30    ซักถาม/เสนอข้อคิดเห็น/ประเมินความพึงพอใจในการเข้าอบรม