[1]
Pongchaiyakul, C. 2013. Drug Therapy of Obesity. Srinagarind Medical Journal. 17, 1 (Nov. 2013), 50–55.