[1]
ศิริวงศ์ ท., พงศ์สกุล ช. and เรืองจุ้ย ศ. 2013. ความเป็นมาและการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคไต ในระดับอาเซียน. Srinagarind Medical Journal. 28, 4 (Nov. 2013), 303–307.