(1)
Peerapanuruk, N.; Palanan, A.; Kriengburapha, K.; Ariyaprakai, K.; Leephiboonsawat, C.; Egobol, N.; Ratanasiri, A.; Premgamone, A. Helmets Loss Among Khon Kaen University Students. SRIMEDJ 2013, 24, 117-123.