(1)
Chaijaroonkhanarak, W.; Buranarugsa, M.; Umka, J.; Namking, M. acralization of the 5th umbar ertebra in hais. Srinagarind Med J 1, 21, 194-199.