(1)
Pongchaiyakul, C. Drug Therapy of Obesity. SRIMEDJ 2013, 17, 50-55.