(1)
ศิริวงศ์ ท.; พงศ์สกุล ช.; เรืองจุ้ย ศ. ความเป็นมาและการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคไต ในระดับอาเซียน. Srinagarind Med J 2013, 28, 303-307.