(1)
วัฒนพันธุ์ภ. การประเมินผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก. Srinagarind Med J 1, 29, 9-12.