(1)
เต็มธนะกิจไพศาล อ. มะเร็งปากมดลูก. SRIMEDJ 2015, 30, 7-9.