สิทธิราชา ท. (2013). ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี. Srinagarind Medical Journal, 7(3), 140–145. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/13615