มิตรสูงเนิน ฐ., ภู่เงิน ป., & โคตรรุฉิน แ. (2013). Pitfall management in emergency room. Srinagarind Medical Journal, 28(4), 74–79. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14765