พันธ์ชัย ส. (2013). การรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัด (Bariatric Surgery). Srinagarind Medical Journal, 28(4), 116–126. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14776