ศิริวงศ์ ท., พงศ์สกุล ช., & เรืองจุ้ย ศ. (2013). ความเป็นมาและการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคไต ในระดับอาเซียน. Srinagarind Medical Journal, 28(4), 303–307. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14901