เทียมเก่า ส., & พรานบุญ ส. (2013). การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักอย่างครบวงจร. Srinagarind Medical Journal, 28(4), 308–314. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14902