เทียมเก่า ส. (2013). การพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track. Srinagarind Medical Journal, 28(4), 315–319. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14904