วัฒนพันธุ์ภ. (1). การประเมินผู้ป่วยภาวะกลืนลำบาก. rinagarind edical ournal, 29(4), 9-12. etrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/23611