แก้วชัง ก. (2015). เคล็ดลับพิชิตความสำเร็จ. Srinagarind Medical Journal, 30(5), 1. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39920