ล้วนรัตนากร ส. (2015). Update in cervical cancer screening and prevention. Srinagarind Medical Journal, 30(5), 5–6. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39922