เต็มธนะกิจไพศาล อ. (2015). มะเร็งปากมดลูก. Srinagarind Medical Journal, 30(5), 7–9. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39923