เกษมศิริ พ. (2015). ผ่าตัดสมองผ่านจมูก: Role of Endoscopic Endonasal Skull base Surgery. Srinagarind Medical Journal, 30(5), 36–41. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39929