PEERAPANURUK, N.; PALANAN, A.; KRIENGBURAPHA, K.; ARIYAPRAKAI, K.; LEEPHIBOONSAWAT, C.; EGOBOL, N.; RATANASIRI, A.; PREMGAMONE, A. Helmets Loss among Khon Kaen University Students. Srinagarind Medical Journal, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 117–123, 2013. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/13006. Acesso em: 7 aug. 2022.