CHAIJAROONKHANARAK, W.; BURANARUGSA, M.; UMKA, J.; NAMKING, M. Sacralization of the 5th lumbar vertebra in Thais. Srinagarind Medical Journal, v. 21, n. 3, p. 194-199, 11.