สิทธิราชา ท. ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี. Srinagarind Medical Journal, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 140–145, 2013. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/13615. Acesso em: 26 jun. 2022.