มิตรสูงเนิน ฐ.; ภู่เงิน ป.; โคตรรุฉิน แ. Pitfall management in emergency room. Srinagarind Medical Journal, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 74–79, 2013. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14765. Acesso em: 19 may. 2024.