พันธ์ชัย ส. การรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัด (Bariatric Surgery). Srinagarind Medical Journal, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 116–126, 2013. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14776. Acesso em: 17 aug. 2022.