ศิริวงศ์ท.; พงศ์สกุลช.; เรืองจุ้ยศ. ความเป็นมาและการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคไต ในระดับอาเซียน. Srinagarind Medical Journal, v. 28, n. 4, p. 303-307, 11.