เทียมเก่า ส.; พรานบุญ ส. การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักอย่างครบวงจร. Srinagarind Medical Journal, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 308–314, 2013. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14902. Acesso em: 4 oct. 2022.