เทียมเก่า ส. การพัฒนาเครือข่าย Stroke Fast Track. Srinagarind Medical Journal, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 315–319, 2013. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14904. Acesso em: 29 sep. 2022.