ล้วนรัตนากร ส. Update in cervical cancer screening and prevention. Srinagarind Medical Journal, [S. l.], v. 30, n. 5, p. 5–6, 2015. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/39922. Acesso em: 26 may. 2022.