สิทธิราชา ทวีพร. 2013. “ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี”. Srinagarind Medical Journal 7 (3):140-45. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/13615.