มิตรสูงเนิน ฐปนวงศ์, ภู่เงิน ปริวัฒน์, and โคตรรุฉิน แพรว. 2013. “Pitfall Management in Emergency Room”. Srinagarind Medical Journal 28 (4):74-79. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14765.