พันธ์ชัย สุริยะ. 2013. “การรักษาโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัด (Bariatric Surgery)”. Srinagarind Medical Journal 28 (4):116-26. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14776.