ตันมิ่พัชรีภรณ์ ง. 1. “ascular nomalies”. rinagarind edical ournal 28 (4), 147-49. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14784.