ศิริวงศ์ ทวี, พงศ์สกุล ชลธิป, and เรืองจุ้ย ศิริรัตน์. 2013. “ความเป็นมาและการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศด้านโรคไต ในระดับอาเซียน”. Srinagarind Medical Journal 28 (4):303-7. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/SRIMEDJ/article/view/14901.